SINH VIÊN

Lưu ý:
- Mật khẩu mặc định dùng cho đăng nhập lần đầu tiên là 123456
- Sau khi đăng nhập vui lòng đổi lại mật khẩu và chịu trách nhiệm với mật khẩu của mình.
- Trường hợp sinh viên - học viên đăng nhập không được vui lòng gửi email về ttth@iuh.edu.vn để được hỗ trợ!